Category
Search
Name or code of product
 
Advertising
 
1. Yarn Basic

Gia Công Sợi

Product code: SOI-006
<p>* <span style="color: #ff0000;">Nhận Gia c&ocirc;ng C&aacute;c Kh&acirc;u Chuẩn Bị Dệt :</span></p><br /> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cone , se , hấp , Mắc , Hồ

Soi Cotton 40/1 CD

Product code: SOI-001
<p>* Chất Liệu : Cotton CD .</p><br /> <p>* Qui C&aacute;ch ; 40/1 CD</p>

Gia Công Chuẩn Bị Dệt

Product code: GC - 001
<p><strong>Gia C&ocirc;ng C&aacute;c Kh&acirc;u Chuẩn bị Dệt</strong></p>

Se sợi

Product code: GC-004

+ sợi đơn , sợi chập với các vòng xoắn từ 200 - 3000 X/M .


+ lọai sợi : FILAMENT ( 75D trở lên ) , PE , COTTON , TC , VISCO .