Category
Search
Name or code of product
 
Advertising
 
2. Dyeing Machine

Máy Nhuộm CIRCULAR

Product code: TB-030

Máy Nhuộm KUN-NAN

Product code: TB-029
<p>* T&ecirc;n Gọi : M&aacute;y nhuộm Vải .</p><br /> <p>* Nh&atilde;n Hiệu : KUN-NAN-2M .</p><br /> <p>* Xuất Xứ : TAIWAN .</p><br /> <p>* Năm Sản Xuất : 10/1993 .</p>

May Căng KYOTO

Product code: TB-029
<p>* T&ecirc;n Gọi : M&aacute;y căng Vải .</p><br /> <p>* Nh&atilde;n Hiệu : KYOTO-K8880-SH22 .</p><br /> <p>* Xuất Xứ : JAPAN.</p><br /> <p>* Năm sản Xuất : 06/1986 .</p>

Máy Căng SHEANHAO

Product code: TB-029
<p>* t&ecirc;n Gọi : M&aacute;y Căng Vải .</p><br /> <p>* Nh&atilde;n Hiệu : SHEANHAO -TF-RG-2300-3R .</p><br /> <p>* Xuất Xứ : TAIWAN.</p><br /> <p>* Năm sản Xuất :07/1993</p>

Máy Xốp Vải FONGYUNG

Product code: TB-028